Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Voldoende huisartsen en personeel werven en behouden

Dit is de grote uitdaging waar we voor staan in de regio. Dit onderwerp staat prominent op de agenda van de Zorggroep. We doen dit regionaal, samen met de Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant (SHMB) en de LHV Kring Midden-Brabant.

Arbeidsmarktbeleid

We zetten in op de huisartsencapaciteit en op de ondersteunende functies, zoals doktersassistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers en verpleegkundig specialisten.

Efficiënte praktijkvoering

De enorme arbeidskrapte is maar deels is op te vangen door het aantrekken van nieuw personeel. De benodigde capaciteit wordt ook bepaald door de efficiency van de bedrijfsvoering van de praktijk. Hierin heeft de praktijkmanager een sleutelrol.

Wat hebben we al bereikt:

Wat gaan we in 2020 doen:

Capaciteit praktijkmedewerkers

Voldoende capaciteit in de huisartsenpraktijk staat prominent op de agenda van de Zorggroep. Dat geldt niet alleen voor de huisartsencapaciteit, maar net zo goed voor de ondersteunende functies, zoals doktersassistentes, praktijkondersteuners, praktijkmanagers en verpleegkundig specialisten. Hoe zorgen we dat we voldoende personeel werven én behouden binnen de huisartsenzorg? Dat is de grote uitdaging waar we voor staan!

Aandacht voor de eerstelijn vraagt om systematisch arbeidsmarktbeleid. Dit wordt sinds twee jaar in onze regio vormgegeven vanuit het Regionaal Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT). In het RAAT werken RCH, LHV-kring, SHMB, Transvorm en het ROC Tilburg samen. Binnen het actieplan ligt de focus op opleiding en het zichtbaar maken van de sector.

Efficiënte praktijkvoering

Knelpunt blijft de beschikbaarheid van voldoende stageplekken met name voor doktersassistenten. Stagepunt is volledig operationeel en bekend in de regio. We durven te stellen dat alle praktijken realiseren dat opleiden – en dus het bieden van stageplaatsen – essentieel is. Toch is het niet voor alle praktijken mogelijk een stageplaats te bieden. Bijvoorbeeld door ruimtegebrek, personeelsproblemen als gevolg van onderbezetting, etc. 

Op basis van signalen uit het veld hebben we in 2019 in samenspraak met het ROC Tilburg besloten om voor eerstejaars studenten doktersassistent een alternatief stageprogramma te bieden, zodat dit de druk op de praktijken verlaagd. De voorbereidingen om fitheidschecks in de regio te laten uitvoeren door deze eerstejaars zijn in 2019 opgestart. Ook zijn we in 2019 gestart met de voorbereidingen om een Beroeps Begeleidend Leertraject (BBL) vanuit het ROC aan te bieden. Deze initiatieven krijgen in 2020 een vervolg.

Taakdelegatie kan zeker een bijdrage leveren aan de capaciteitsproblematiek in de praktijken, maar ook dan is voldoende en gekwalificeerd personeel een voorwaarde. Ook hier doen we in samenwerking met de SHMB ervaring mee op door het opleiden en inzetten van verpleegkundig specialisten in de regio.

Door de arbeidskrapte biedt de Flexpool In het Hart van Brabant geen oplossing meer om aan de vraag naar tijdelijk extra personeel in de regio te voldoen. Dit komt omdat er nog nauwelijks aanbod van beschikbare arbeidskrachten voorhanden is. Het besluit om met de Flexpool te stoppen medio 2020 is daar een logisch gevolg van. Gesprekken over een doorontwikkeling zijn gaande en bieden hoopvolle perspectieven.

Capaciteit huisartsenzorg

Naast de activiteiten tegen de tekorten op de arbeidsmarkt voor ondersteunend personeel is de RCH medio 2019 ook gestart met de aanpak van een dreigend tekort aan huisartsen in de regio. Dit gebeurt in goede afstemming met de zorgverzekeraars CZ en VGZ en gemeente Tilburg.

Steeds meer praktijken ervaren een toenemende druk op de huisartsenzorg. We zien in de regio Midden-Brabant op grote schaal praktijken die gesloten zijn voor nieuwe patiënten. Als individuele praktijkhouder is dit vraagstuk moeilijk op te lossen, maar het is binnen een regionaal samenwerkingsverband wel te agenderen. Het is daarbij belangrijk dat de zorggroep samen met HAGRO’s of clusters van HAGRO’s naar mogelijkheden zoekt om de dreiging van oplopende tekorten af te wenden. Herman Savelkouls die per september als adviseur capaciteitsvraagstukken is begonnen, heeft dit vraagstuk in portefeuille.

Wat gaan we in 2020 doen

Het capaciteitsvraagstuk wordt vanuit een viertal thema’s aangepakt:

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Annemarie Cromwijk of Herman Savelkouls